Selecteer een pagina

Webdesign in flow

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities
1.1 Webdesign in flow: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Webdesign in flow een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

Toepasbaarheid
2.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Webdesign in flow verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Webdesign in flow.

Aanbod 
3.1 Het aanbod van de dienst staan op de website met actuele behorende prijzen. Het wordt een opdracht wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met deze prijzen en de voorgestelde bouwweken.

Aanvang van de overeenkomst
4.1 Webdesign in flow is slechts aan de opdracht gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen 14 dagen wordt bevestigd en een aanbetaling van € 500 (excl BTW) is voldaan.

Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Webdesign in flow zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webdesign in flow recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Webdesign in flow aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Webdesign in flow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webdesign in flow is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webdesign in flow kenbaar behoorde te zijn.

Verplichtingen van Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht
6.2 Opdrachtgever staat jegens Webdesign in flow in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan Webdesign in flow van alle voor de opdracht benodigde gegevens, keuzes en specificaties in de door Webdesign in flow gewenste vorm, ook indien die van derden verkregen moeten worden.
6.3 Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6.4 Uitvoering van de overeenkomst vraagt de volgende medewerking van Opdrachtgever:
– Opdrachtgever geeft gemaakte keuzes en specificaties tijdig door aan Webdesign in flow;
– Opdrachtgever keurt de website na oplevering tijdig (binnen de gestelde termijn van tien werkdagen).
6.5 Indien er voor de bouw of het onderhoud aan de website licenties van derden nodig zijn moet Opdrachtgever deze zelf kopen of deze worden door Webdesign in flow aangeschaft voor rekening van Opdrachtgever. Webdesign in flow wordt gevrijwaard van aanspraken van derden bij de installatie en onderhoud van betreffende software.
6.6 Opdrachtgever onthoudt zich op diens website van illegale activiteiten of zaken in strijd met de openbare orde of goede zeden.

Levering en levertijd
7.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt gestart op de afgesproken bouwdatum van de website, na schriftelijke opdrachtbevestiging, betaling en aanlevering van benodigd materiaal door Opdrachtgever.
7.2 In geval van overmacht aan de zijde van Webdesign in flow, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
7.3 Webdesign in flow is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van Opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Webdesign in flow van de betreffende functionaliteit of plugin.
7.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de ontwikkeling van de website.

Copyright
8.1 Al het door Webdesign in flow vervaardigde materiaal (denk aan besloten online learnings) mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webdesign in flow niet worden gedeeld met anderen.

Intellectueel eigendom
9.1 Intellectuele en industriële eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webdesign in flow eindigt, voor zover zij aan Webdesign in flow toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen Opdrachtgever aan Webdesign in flow verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Webdesign in flow voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van Opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
9.2 Webdesign in flow is gerechtigd tot naamsvermelding op het in opdracht vervaardigde en/of het in opdracht vervaardigde te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie, producten en diensten. Voorts behoudt Webdesign in flow zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor Opdrachtgever afgeleverde website.

Aansprakelijkheid
10.1 Voor zover Webdesign in flow bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Webdesign in flow op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Webdesign in flow of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webdesign in flow.
10.2 Webdesign in flow is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal. Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door Opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
10.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webdesign in flow slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webdesign in flow voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Reclame
11.1 Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Webdesign in flow. Indien de reclame gegrond is zal Webdesign in flow deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Webdesign in flow binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
11.2 Reclames geven Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Prijzen
12.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
12.2 Extra wensen van Opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Webdesign in flow naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

Betaling
13.1 Na akkoord van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en Webdesign in flow en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Webdesign in flow volgens afspraak te honoreren.
13.2 Opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voor de aanbetaling dit bedrag te voldoen.
13.3 De aanbetaling van € 500 wordt op de eindfactuur in mindering gebracht, mits Webdesign in flow in de vooraf afgesproken bouwweken de website heeft kunnen bouwen. Indien Opdrachtgever de afgesproken bouwweken verplaatst naar een later moment of niet voor de afgesproken bouwweken alle gevraagde content aanlevert, waardoor Webdesign in flow niet in staat is om de website in de afgesproken weken te bouwen. Dan zal Webdesign in flow de aanbetaling niet in mindering brengen op de eindfactuur. De aanbetaling is dan een vergoeding voor de tijd die Webdesign in Flow vrij heeft gehouden in haar agenda voor de bouw van de website van de Opdrachtgever.
13.4 De eindfactuur ontvangt de Opdrachtgever na oplevering en overdracht van de website. 14 dagen na het verzenden van de factuur dient Opdrachtgever het verschuldigde bedrag te voldoen.

Wijziging van de algemene voorwaarden
14.1 Webdesign in flow heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
14.3 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Overig
15.1 Webdesign in flow zal geen persoonlijke gegevens van Opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Webdesign in flow.
15.2 Wanneer Webdesign in flow bemiddelt bij webhosting voor een Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Webdesign in flow is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
15.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Webdesign in flow zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

Geschillenregeling en toepasselijk recht
16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing